информация за продукта
как да купя
Как да купя?
  • Попълвате формата
  • Получавате на e-mail линк за потвърждение
  • Плащате сумата онлайн
  • Получавате безплатно полицата по куриер
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.
Вид МПС
Кубатура
Година на производство
Общо тегло
Брой места
Кубатура
Срок на застраховката
Срок на застраховката
Възраст на водача
Адрес на собственика по талон
МПС се използва основно за
Наличие на виновно причинени ПТП за последните две години от водача / собственика?
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица в офис на Застрахователя или при неговите посредници, с представена информация за застрахованите обекти.
Застраховката покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите и упълномощените водачи на МПС в рамките на определени лимити за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.
Гражданска отговорност - купи онлайн
Име (изписано на кирилица)
Презиме (изписано на кирилица)
Фамилия (изписана на кирилица)
Име (изписано на латиница)
Презиме (изписано на латиница)
Фамилия (изписана на латиница)
ЕГН / ЛНЧ
Адрес
Телефон
E-mail
Регистрационен номер на автомобила
МПС се използва основно за
Номер на свидетелството за регистрация на автомобила
Файл на свидетелството за регистрация на автомобила
Начало на валидност
Начин на плащане
Обичаен водач
(попълнете следващите данни само ако обичайният водач е различен от собственика на автомобила)
Име (изписано на кирилица)
Презиме (изписано на кирилица)
Фамилия (изписана на кирилица)
Име (изписано на латиница)
Презиме (изписано на латиница)
Фамилия (изписана на латиница)
ЕГН / ЛНЧ
Адрес