Гражданска
отговорност на автомобилистите
Застраховката покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите и упълномощените водачи на МПС в рамките на определени лимити за причинените от тях на трети лица неимуществени...
Комбинирана застраховка „Достъпна сигурност за дома“
Застраховката е предназначена за собственици, наематели и ползватели на жилища, български или чуждестранни физически лица и юридически лица. Покупката на застраховка „Достъпна сигурност за дома“ е лесна и опростена...
Застраховка
„Каско“ на СПС
Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, причинени от рискове, описани в полицата, на застраховано сухопътно превозно средство с български регистрационни номера.