Как да купя?
 • Попълвате формата
 • Получавате на e-mail линк за потвърждение
 • Плащате сумата онлайн
 • Получавате безплатно полицата по куриер
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.
Вид МПС
Кубатура
Година на производство
Общо тегло
Брой места
Кубатура
Срок на застраховката
Срок на застраховката
Възраст на водача
Адрес на собственика по талон
МПС се използва основно за
Собственик
Досегашната полица ГО на МПС е издадена от ЗАД "ОЗК Застраховане"
Имате ли регистрирани щети през срока на полицата?
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица в офис на Застрахователя или при неговите посредници, с представена информация за застрахованите обекти.

Какъв е този вид застраховка?

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" сте длъжен да сключите, ако притежавате моторно превозно средство (МПС), което е регистрирано или предстои да бъде регистрирано на територията на Р България, или управлявате МПС от трета държава на територията на
Р България и нямате валидна такава (Гранична гражданска отговорност).
Към застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите можете да сключите застраховка "Злополука на лицата в превозните
средства".


Какво покрива застраховката?

 • Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на посоченото в полицата МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата;
 • Покрива се отговорността на собственика, ползвателя и държателят на МПС, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и на всяко лице, което управлява или ползва посоченото в полицата МПС на законно основание.

Покрити са:
 • Неимуществените и имуществените вреди на трети лица вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • Вредите, причинени на чуждо имущество;
 • Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.

Какво не покрива застраховката?

 • Вредите, претърпени от виновния водач на МПС;
 • Вреди, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС;
 • Вредите, причинени при използването на МПС за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието и ако не е било уговорено друго в застр. договор;
 • Вредите, причинени при използване на МПС по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • Вредите, причинени от МПС, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, химически или други материали, представляващи повишена опасност; екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона ЗОПОЕЩ;
 • Вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на финансови книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • Възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие; лихви и съдебни разноски, освен в случаите предвидени в КЗ;
 • Обезценка на увреденото имущество; глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

Пълна информация можете да намерите в Кодекса за Застраховането.

Има ли ограничения на покритието?

Вредите, които се покриват са до размера на законно установените лимити на отговорност.


Къде съм покрит от застраховката?

 • На територията на Р България съгласно действащото законодателство на Република България;
 • На територията на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта";
 • На територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия.

Какви са задълженията ми?

 • Да отговорите на всички поставени от нас въпроси при сключване на застрахователния договор, като ни предоставите точна, вярна и изчерпателна информация;
 • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства (при прехвърляне на собствеността на МПС, промени в постоянния адрес на застрахования, в държавния регистрационен номер на МПС или при промяна в предназначението на МПС);
 • Да ни уведомите в предвидените срокове и начини, в случай на настъпване на застрахователно събитие;
 • Да обявите писмено пред застрахователя в 7-дневен срок от получаването на свидетелство за регистрация и табели с регистрационен номер от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи (МВР), в случай че договорът за застраховка ГО е сключен преди регистрация на МПС от компетентните органи на МВР, като в него е вписан само номера на рама;
 • Да предоставите необходимите документи, в случай на настъпване на застрахователно събитие;
 • Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор;
 • Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.

При настъпване на застрахователно събитие, освен при фактическа невъзможност за това:

 • Да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване вредите, причинени на имуществото;
 • Незабавно да уведомите компетентните органи, когато това е предвидено в нормативен акт;
 • Да уведомите застрахователя за настъпилото събитие, както и да посочите подробно обстоятелствата относно това събитие, и да оказвате впоследствие съдействие по време на провеждане на проучване от страна на застрахователя по повод на това събитие;
 • Да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи в предвидените от закона случаи, освен в случаите на необходимост от оказването на спешна медицинска помощ в лечебно заведение;
 • Да не консумирате алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи;
 • Да предоставите на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция пред застрахователя по застраховка ГО;
 • Да уведомите писмено застрахователя дали срещу него има наказателни или административни процедури във връзка с настъпилото застрахователно събитие и на каква фаза са тези процедури, както и дали увредените лица са упражнили свои права да искат обезщетение от трети лица или органи, в случай че сте узнали за такива обстоятелства.

Кога и как плащам?

Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски, по начин и размер договорени в застрахователния договор.
Застрахователната премия може да заплатите в офисите на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ в цялата страна, при Вашия застрахователен посредник, в офисите на всички застрахователни брокери - партньори на нашето Дружество.
За полици издадени на разсрочено плащане, можете да заплатите поредна дължима вноска и през интернет, с дебитна или кредитна карта, на www.online.ozk.bg/vnoska


Кога започва и кога свършва покритието?

Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица. Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата.
При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок.


Кога мога да прекратя договора?

Вие можете да прекратите застрахователния договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите след влизането му в сила, като изпратите писмено предизвестие до нас на посочения в полицата адрес заедно с приложени оригинали на застрахователната полица и предоставените Ви към нея сертификат "Зелена карта" и знак, издаден от Гаранционния фонд, в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • промяна в собствеността на посоченото в полицата МПС - новият собственик може едностранно да прекрати договора, но след като полицата е прехвърлена;
 • бракуване на МПС - след представяне на служебна бележка или с печат "Бракуван" върху талона, или перфориран ламиниран талон от съответните компетентни органи;
 • МПС е противозаконно отнето - след представяне на постановление за спиране на наказателно производство, т.е. документ, удостоверяващ, че МПС не е открито към датата на издаване на документа;
 • МПС е спряно от движение - след представяне на служебна бележка, издадена от ПП „КАТ".