Как да купя?
 • Попълвате формата
 • Получавате на e-mail линк за потвърждение
 • Плащате сумата онлайн
 • Получавате по е-mail потвърждение за плащане и застрахователния договор
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.
Недвижимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Движимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Допълнително покритие
Лимит за Доп. покритие Късо съединение
Лимит за Доп. покритие Гражданска отговорност към трети лица
Лимит (стойност на оръжието) лв.
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Достъпна сигурност за дома. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Клиенти на ОЗК-Застраховане, които подновяват за поредна година полица Достъпна сигурност, за която досега не са имали щети, ще получат при сключване на полица и допълнителна отстъпка, както следва:
• за 1 година без щети – 5%;
• за 2 поредни години без щети – 10%;
• за 3 и повече поредни години без щети – 15%.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица при Застрахователя или при неговите посредници, с представена точна информация за застрахованите обекти.

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Достъпната сигурност – за дома" е доброволен комбиниран застрахователен продукт за юридически и физически лица.
Застраховката е предназначена за собственици, наематели и ползватели на жилища.

Какво покрива застраховката?

Пълно или частично увреждане на:

 • Вашето жилище (апартамент, къща), вила, гараж, вписани в полицата и прилежащите им:
 • Електрическа, отоплителна, канализационна и телефонна инсталации; камини, външни щори, тераси, навеси, свързани със застрахованата сграда, зидове, огради, подпорни стени, антенни съоръжения, външни осветителни тела и др. подобни.
 • Домашното имущество, което служи за ежедневна и обичайна употреба във Вашето жилище;


Основно покритие: СТАНДАРТ:

 • Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
 • Имплозия
 • Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
 • Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
 • Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • Замръзване;
 • Необходими разходи;
 • Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.


Разширено покритие: СПОКОЙСТВИЕ:

 • Гореизброените покрития плюс следните:
 • Свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
 • Злонамерени действия на трети лица;
 • Земетресение.


Максимално покритие: СИГУРНОСТ:

 • Гореизброените покрития плюс следните:
 • Умишлен палеж и/или експлозия;
 • Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели


Допълнителни покрития, по избор:

 • Късо съединение вкл. токов удар
 • Гражданска отговорност към трети лица.

Какво не покрива застраховката?

Вреди, в резултат на :

 • нарушени строително-технически норми и изисквания, строителни недостатъци, недоброкачествен ремонт или монтаж, неотстранени повреди от по-рано настъпили събития; естествено изхабяване, стареене на материали, дефекти;
 • военни действия, учения, стачки, граждански вълнения, тероризъм
 • от неправилно/безстопанствено съхранение и/или експлоатация на имуществото;
 • от наводнение, намокряне в резултат от запушване, корозия на ВИК инсталация в застрахования обект или при ремонтни работи;
 • в резултат на лошо поддържани и повредени покриви;
 • влага, плесен, ферментация, изпарения, промяна на цвета;
 • причинени от измръзване на вътрешни инсталации, ако не са били предприети мерки за тяхното предпазване от измръзване;
 • настъпили в необитаемо или неизползвано помещение - оставено без надзор или охрана над 30 последователни дни;
 • Домашно имущество, което не се намира в жилището;
 • Обекти, които не са въведени в експлоатация в съответствие с установения от закона ред;
 • Други изключения, подробно описани в Общите и Специални условия на застраховката и„Клаузи" към тях.


Има ли ограничения на покритието?

 • Вредите, които се покриват са до размера на застрахователната сума или до посочения в полицата лимит за съответната клауза.
 • Застраховката може да се сключи по предложените от нас минимални или по-високи от тях, посочени от Вас, цени на кв.м. Ако установим, че действителната стойност на имуществото е била подценена с над 50%, при определяне на дължимото обезщетение се прилага редукция.
 • Застраховката не покрива посоченото в полицата самоучастие в размера на вредата, ако има договорено такова.


Къде съм покрит от застраховката?

На територията на Република България, на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намира застрахованото недвижимо и движимо имущество.


Какви са задълженията ми?

 • Да отговорите на всички поставени от нас въпроси при сключване на застрахователния договор, като ни предоставите точна, вярна и изчерпателна информация;
 • Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
 • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;
 • Да ни уведомите в предвидените срокове и начини, в случай на настъпване на застрахователно събитие;
 • Да предоставите необходимите документи, при предявяване на претенция;
 • Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор;
 • Да използвате по предназначение застраховано имущество, да го поддържате в изправност, съгласно изискванията на производителя и да полагате грижата на добър стопанин за него.

Кога и как плащам?

Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски, по начин и размер договорени в застрахователния договор.
Застрахователната премия може да заплатите в офисите на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ в цялата страна, по банков път или при Вашия застрахователен посредник.
За полици издадени на разсрочено плащане, можете да заплатите поредна дължима вноска и през интернет, с дебитна или кредитна карта, на www.online.ozk.bg/vnoska.

Кога започва и кога свършва покритието?

Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица. Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата.
При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок.

Кога мога да прекратя договора?

Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време като изпратите 15 дневно писмено предизвестие до нас на посочения в полицата адрес.
За застраховки, сключени за неопределен срок - може да прекратите застраховката в края на текущия застрахователен период с едномесечно писмено предизвестие до нас. Прекратяването влиза в сила с изтичане на застрахователния период